Ban hội viên

BAN HỘI VIÊN có trách nhiệm kết nối hoạt động của các lớp, hình thành các group chat, tin nhắn, e-mail và kết hợp tổ chức hoạt động các lớp, các khóa nhằm gắn kết các thành viên, tương tác các cơ hội hợp tác.

Phụ trách kết nối ban hội viên:

Ms. Huyền
ĐT: 098 356 5259
E-mail: huyentt@idjgroup.vn
Skype: tranhuyenidj